© [f] Integrator

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN Umów Lombardowych LOMBARD GDAŃŚK:

1. Zastaw
Jedynym kryterium uzyskania Umowy Lombardowej jest zastaw, który musi być własnością Umowobiorcy. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę zastawu, który jest zabezpieczeniem Umowy Lombardowej. Wartość zastawu określa Lombard .
2. Dokumenty
Umowę Umowy Lombardowej sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Za takie dokumenty uważa się wyłącznie: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport należące do Umowobiorcy.
3. Umowy Lombardowej
Udzielamy Umowy Lombardowej gotówkowej, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty Umowy Lombardowej określa Umowobiorca. Warunki Umowy Lombardowej: prowizja, termin spłaty itd. uzgodnione między Umowobiorcą, a Lombardem, określa umowa Umowy Lombardowej. Nie pobieramy prowizji z góry. Uzgodniona kwota Umowy Lombardowej wypłacana jest w całości do rąk własnych Umowobiorcy.
4. Prowizje
Wysokość prowizji od każdej udzielonej Umowy Lombardowej uzależniona jest od wysokości kwoty Umowy Lombardowej i terminu spłaty. Każdy dzień ma wpływ na wysokość prowizji. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji oprocentowania.
5. Terminy
Umowę Umowy Lombardowej standardowo zawieramy na okres od tygodnia do miesiąca, z możliwością przedłużania na kolejne okresy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu spłaty Umowy Lombardowej.
6. Spłata Umowy Lombardowej
Spłaty Umowy Lombardowej może dokonać Umowobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona zwracając do Lombardu kwotę Umowy Lombardowej wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.
7. Przedłużenie umowy Umowy Lombardowej
Umowobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty Umowy Lombardowej wpłacając na rzecz Lombardu kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy Umowy Lombardowej jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy Umowy Lombardowej jest nowa umowa Umowy Lombardowej z uzgodnionym z Umowobiorcą kolejnym terminem spłaty Umowy Lombardowej. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy Umowy Lombardowej i wpłaty prowizji w uzgodnionym telefonicznie terminie.
8. Częściowa spłata Umowy Lombardowej
Umowobiorca może częściowo spłacić Umowę Lombardowa, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard, a pozostałą część Umowy Lombardowej przedłużyć na kolejny okres.
9. Przechowanie zastawu
Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane. Po spłaceniu kwoty Umowy Lombardowej wraz z prowizją określoną w umowie, Umowobiorca odbiera swój zastaw w umówionym terminie. W przypadku, gdy Umowobiorca odbiera zastaw przed terminem oznaczonym w umowie powinien o tym fakcie powiadomić telefonicznie bądź osobiście z jedno dniowym wyprzedzeniem.
10. Brak spłaty Umowy Lombardowej
W sytuacji nie spłacenia Umowy Lombardowej i nie poinformowania o woli jej przedłużenia jej na kolejny termin, jak również braku jakiejkolwiek informacji od Umowobiorcy, zastawione przedmioty zgodnie z zawartą umową przechodzą na własność Lombardu . Wszelkie roszczenia pomiędzy Umowobiorcą, a Lombardem , zarówno w kwestii Umowy Lombardowej jak i zastawu wygasają.
11. Postanowienia dodatkowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  statystyka   OpenCart LOMBARD Gdańsk - KOMIS. www.LombardGdansk.pl © 2018   |   Stronę wkonała firma BrontoByte.